Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

1. Yhdistyksen nimi on Ay-toimihenkilöt ry, ruotsiksi Fackanställda rf. 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko Suomi. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

1. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattiyhdistysliikkeeseen ja sitä lähellä oleviin yhteisöihin palkattujen henkilöiden ammatillisia ja työsuhteisiin liittyviä etuja sekä oikeuksia. 

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee jäseniään koskevia työehtosopimuksia ja valvoo niiden noudattamista sekä järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja virkistystoimintaa. 

3 § Yhdistyksen jäsenet 

1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:hyn, sen jäsenliittoihin tai niiden jäseninä oleviin alueorganisaatioihin ja ammattiosastoihin palkattu henkilö. Niin ikään jäseneksi voi liittyä jokainen SAK:laista ammattiyhdistysliikettä lähellä olevaan yhteisöön palkattu henkilö, mikäli kyseisessä yhteisössä noudatetaan yhdistyksen solmimaa sopimusta joko sellaisenaan tai osittain. 

2. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. 

3. Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Jäsensuhde lakkaa kolmen (3) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. 

4. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka 

 • on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään sitoutui, 
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai joka
 • ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Erotettavalle on varattava tilaisuus antaa selitys ennen erottamispäätöksen tekemistä, ei kuitenkaan silloin, kun erottamisen syynä on erääntyneen jäsenmaksun maksamisen laiminlyöminen. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. 

6. Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien, hallitus voi katsoa tämän eronneen yhdistyksestä. 

7. Jäsen voi saattaa hallituksen päätöksen valtuuston ratkaistavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamis- tai eronneeksi katsomispäätöksestä tiedon saatuaan. Jos jäsen ei tee ilmoitusta määräajan kuluessa, hallituksen päätös tulee voimaan heti määräajan päättyessä, muussa tapauksessa vasta, kun valtuusto on vahvistanut hallituksen päätöksen. 

8. Jäsenen jäätyä pysyvästi eläkkeelle, tulee hänen erota yhdistyksestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eläköitymisestään, ellei hän saman ajan kuluessa hae eläkeläisjäsenyyttä. Ennen 13.11.2018 saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4 § Jäsenmaksut 

1. Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden, perimistavan ja erääntymisajan päättää valtuuston syyskokous. 

2. Hallitus voi yhdistyksen jäsenen hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun maksamisesta ajaksi, jona jäsen on vailla palkkatuloja. 

3. Ennen 13.11.2018 saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5 § Yhdistyksen toimielimet 

1. Yhdistyksen toimielimiä ovat valtuusto, hallitus ja tilintarkastajat. 

2. Valtuusto on yhdistyksessä päätösvaltaa käyttävä toimielin. 

3. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä lain sekä näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. 

4. Tilintarkastajat valvovat yhdistyksen hallintoa ja talouden hoitoa. 

5. Hallitus voi asettaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä. Hallitus voi myös tarvittaessa palkata yhdistykselle työntekijöitä. 

6 § Valtuuston jäsenten vaali 

1. Valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudessa joka kolmas vuosi syys-lokakuussa postitse ja/tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla toimitettavalla vaalilla. 

2. Valtuustopaikat jaetaan vaalikelpoisten jäsenten edustamien toimialojen jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Hallitus vahvistaa paikkajaon vaalivuoden kesäkuun viimeisen päivän (30.6.) jäsenrekisteritiedon perusteella. 

3. Valtuuston varsinaisten jäsenten lukumäärä on yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen vaalikelpoisten jäsenten lukumäärästä. Valitsematta jääneet ehdokkaat ovat yleisvarajäseniä saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. 

4. Äänioikeutettuja vaalissa ovat sellaiset jäsenet, jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi viimeistään kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Pysyvästi eläkkeellä olevilla ei ole äänioikeutta. 

5. Vaalikelpoisia vaalissa ovat yhdistyksen jäsenet, jotka on hyväksytty jäseneksi ennen ehdokasasettelun alkua ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Pysyvästi eläkkeellä olevilla ei ole vaalikelpoisuutta. 

6. Vaali toimitetaan enemmistövaalina toimialakohtaisia ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistoissa olevalle ehdokkaalle. Ehdokkaat asetetaan järjestykseen annettujen äänien perusteella. 

7. Vaalin toimeenpanosta huolehtii hallitus ottaen huomioon mitä kevätvaltuuston vahvistamassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä on yksityiskohtaisemmin määrätty. 

7 § Valtuusto 

1. Valtuusto käyttää yhdistyksessä päätösvaltaa kaikissa niissä asioissa, joita ei ole laissa tai näissä säännöissä määrätty päätettäviksi yhdistyksen jäsenten keskuudessa toimitettavassa äänestyksessä tai hallituksen kokouksessa. 

2. Sopimustoimintaa koskevista valta- ja vastuusuhteista määrätään näiden sääntöjen 13 §:ssä. 

3. Valtuuston varsinaisten ja yleisvarajäsenten toimikausi alkaa vaalia seuraavan kuukauden alusta ja päättyy kolmen vuoden kuluttua alkavan uuden toimikauden alkaessa. 

4. Valtuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

5. Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet valtuuston jäsenistä. 

6. Valtuuston kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestykseen annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin ole määrätty. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla. 

7. Jokaisella valtuuston varsinaisella jäsenellä on valtuuston kokouksessa yksi ääni. Yleisvarajäsen tulee varsinaisen jäsenen tilalle tämän ollessa estynyt. 

8. Valtuuston jäsenen katsotaan estyneen osallistumasta valtuuston toimintaan, mikäli hänet valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

8 § Valtuuston sääntömääräiset kokoukset 

1. Valtuuston syyskokous pidetään joka vuosi marras- tai joulukuussa ja kevätkokous huhti- tai toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. 

2. Valtuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

 1. seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen;
 2. seuraavan kalenterivuoden talousarvion hyväksyminen; 
 3. palkkioista ja kulukorvauksista päättäminen; 
 4. jäsenmaksujen suuruudesta ja perimistavasta päättäminen; 
 5. hallituksen puheenjohtajan valinta joka kolmas vuosi; 
 6. hallituksen muiden varsinaisten jäsenten valinta joka kolmas vuosi; 
 7. hallituksen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta joka kolmas vuosi; 
 8. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai näiden sijaan tilintarkastusyhteisön valinta; 
 9. työehtoasiat; 
 10. muut asiat. 

3. Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. edellisen kalenterivuoden vuosikertomuksen hyväksyminen; 
 2. edellisen kalenterivuoden tilinpäätös; 
 3. tilintarkastajan lausunnon kuuleminen; 
 4. tilinpäätöksen vahvistaminen; 
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille; 
 6. työehtoasiat; 
 7. muut asiat. 

4. Jos yhdistyksen jäsen tai valtuuston jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi valtuuston sääntömääräisessä kokouksessa, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen osalta viimeistään 15.10. ja kevätkokouksen osalta viimeistään 15.3. 

9 § Kutsu valtuuston kokoukseen 

Valtuuston kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokouksiin on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse jokaiselle valtuuston jäsenelle viimeistään kuukautta (1) ennen kokousta. 

10 § Valtuuston ylimääräinen kokous 

1. Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, jos valtuusto niin päättää tai jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) valtuuston jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun hallituksen puheen- tai varapuheenjohtaja sai tiedon mainitusta vaatimuksesta. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen valtuuston kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

2. Jos yhdistyksen tai valtuuston jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi valtuuston ylimääräisessä kokouksessa, hänen on ilmoitettava tästä hallituksen puheen- tai varapuheenjohtajalle viimeistään viiden (5) päivän kuluessa kokouskutsun saamisesta, jotta asia ehditään ottaa kokouksen asialistalle. 

11 § Hallitus 

1. Hallitukseen, joka valitaan valtuustokauden ensimmäisessä syyskokouksessa, kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10), mutta enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Mikäli hallituksen jäsen ja/tai varajäsen on toistuvasti estynyt osallistumasta hallituksen kokouksiin, voi valtuusto hallituksen esityksestä vaihtaa hallituksen jäsenen ja/tai varajäsenen uuteen jäseneen valtuuston kokouksessa. 

2. Hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallituksen varsinaisten jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. 

3. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan varsinaisten jäsentensä keskuudesta. 

4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, jos he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. 

5. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on puheen- tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Henkilökohtainen varajäsen tulee varsinaisen jäsenen tilalle tämän ollessa estynyt. 

6. Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan siten, että päätökseksi tulee ehdotus, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan arvalla. 

7. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä yhdistyksen toimihenkilöillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella. Hallitus voi päättää asiasta toisin. 

12 § Hallituksen tehtävät 

1. Hallituksen tehtävänä on mm: 

 1. valmistella ja esitellä valtuuston kokouksessa esiin tulevat asiat; 
 2. panna täytäntöön valtuuston päätökset; 
 3. valvoa yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoitoa sekä yhdistyksen kirjanpitoa; 
 4. kutsua koolle valtuuston kokoukset; 
 5. pitää lain edellyttämää luetteloa yhdistyksen jäsenistä; 
 6. asettaa alaisuuteensa asioiden valmistelun kannalta tarpeelliseksi katsomansa toimielimet; 
 7. ottaa ja erottaa yhdistyksen palkalliset työntekijät; 
 8. vahvistaa asettamiensa toimielinten sekä yhdistyksen työntekijöiden toimintaa varten tarpeelliset ohje- ja johtosäännöt; sekä 
 9. hoitaa muut lain ja näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvat tehtävät.

2. Hallitus voi päättää yhdistyksen muun kuin kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja panttaamisesta. 

13 § Sopimustoimintaa koskevien asioiden käsittely 

1. Yhdistyksen hallitus päättää työehtosopimuksen irtisanomisesta tai entisen jatkamisesta. 

2. Hallitus valitsee neuvottelukunnan ja kuultuaan luottamusmiehiä laatii muutosesityksen työehtosopimukseen. 

3. Yhdistyksen hallitus päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hallitus voi alistaa neuvottelutuloksen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto voi siirtää päätöksenteon neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jäsenäänestykseen. 

4. Työtaistelutoimiin ryhtymisestä päättää valtuusto. 

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä yhden tai useamman hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen joko yksin tai kaksi yhdessä. 

15 § Tilintarkastajat 

1. Valtuuston syyskokous valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan yhden (1) tilintarkastajan sekä yhden (1) varatilintarkastajan tai näiden sijaan tilintarkastusyhteisön. 

2. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tulee hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusaineistoa, jotta se voi antaa hallitukselle lausunnon Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on annettava hallitukselle toimittamastaan tarkastuksesta kirjallinen lausunto hyvissä ajoin ennen valtuuston kevätkokousta. 

16 § Tilikausi ja tilinpäätös 

1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

2. Tilinpäätös on tehtävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen on annettava tilinpäätös yhdessä tilikirjojen, vuosikertomuksen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen kanssa tilintarkastajalle tai tilintarkastusyhteisölle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta. 

17 § Sääntöjen muuttaminen 

1. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää valtuusto. 

2. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. 

18 § Yhdistyksen purkaminen 

1. Yhdistyksen purkamisesta päättää valtuusto. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

2. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkautumisesta päättävän valtuuston kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, varat on käytettävä samaan tarkoitukseen.